PRÁVĚ PROBÍHÁ ÚDRŽBA ESHOPU, OMLUVTE TEDY PŘÍPADNÉ NEFUNKČNOSTI

Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

Vlastníkem on-line Katalogu zboží a služeb umístěného na adrese www.signtech.cz je společnost SIGNTECH, s.r.o., IČ: 24305677, DIČ: CZ24305677, se sídlem Vítovcova 101/8, Praha 4 - Hodkovičky, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 195123.

V on-line Katalogu zboží a služeb umístěných na adrese www.signtech.cz si mohou podnikající právnické i fyzické osoby připravit seznam zboží či služeb, které by rády nakoupili od výše uvedené společnosti SIGNTECH, s.r.o.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

  1. Vymezení pojmů

Kupující – podnikatel, který poptává výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky katalogu www.signtech.cz. Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, není oprávněn tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

Katalog – internetové stránky www.signtech.cz

Košík - seznam zboží k poptávce

  1. Zpracování osobních údajů a jejich využití

Přístup na stránky www.signtech.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů za podmínek na stránkách uvedených. U Kupujících budou osobní údaje zpracovány Prodávajícím za účelem uzavření a plnění smlouvy a práv z ní pro Kupujícího vyplývajících.

Prodávající bude se všemi osobními údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a je správcem osobních údajů. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje nebudou sdíleny s dalšími správci, pokud si Prodávající k takovému sdílení nezíská souhlas Uživatele (Kupujícího). Poskytnuté osobní údaje může Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek udělení dobrovolného souhlasu ze strany Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem výrobku nebo služby, může být využita k zaslání obchodního sdělení ze strany Prodávajícího dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. V případě, že si Kupující - adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu obchod@signtech.cz.

Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje subjekt údajů, tj. Uživatele a Kupujícího (dále také jako „subjekty údajů“) o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo požádat písemně správce o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů, u kterých byl subjektem údajů udělen souhlas a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@signtech.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

  1. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Prostřednictvím tohoto on-line Katalogu není možné objednat zboží ani uzavřít kupní smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Registrací Kupujícího, vložením zboží či služeb do Košíku a kliknutím na tlačítko "Odeslání objednávky", Kupující informuje Prodávajícího o přání získat od něj cenovou nabídku, která by měla obsahově korespondovat s tímto zaslaným seznamem.

Objednání zboží či služeb a uzavření smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím se v žádném případě neodehrává prostřednictvím tohoto Katalogu.

  1. Cena a platba

Ceny uvedené v on-line katalogu www.signtech.cz nejsou právně vymahatelné.

  1. Závěrečná ustanovení

V případě, že se Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy obchod@signtech.cz v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, nebo kterýkoli její oblastní inspektorát (www.coi.cz).

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového on-line katalogu www.signtech.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické Poptávky. Odesláním elektronické Poptávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.